Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej: Elektryka Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering

Scientific Papers of the Poznan University of Technology of Electrical Engineering series appear since 1960. At the beginning they had the character of a periodical, irregular, and now they are quarterly. They contain works of authors from academic community in Poland and foreign. For printing articles are accepted positively evaluated by the reviewers.

 

Redakcja/Editorial office

Redaktor Naczelny
Editor in Chief
dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, DSc

Zastępca Redaktora Naczelnego
Deputy Editor in Chief
dr inż. Jarosław Jajczyk

Redaktor Techniczny
Technical Editor
dr inż. Krzysztof Budnik

Sekretarz Naukowy
Scientific Secretaries
dr hab. inż. Andrzej Tomczewski
dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, Prof. PP

 

Publikowane są prace z zakresu:
The published works are in the fields:

1. ELECTRICAL ENGINEERING

 1. Electromagnetic field, electromagnetic compatibility
 2. Theory of circuits and signals
 3. Bioelectromagnetism
 4. Power engineering, renewable energy
 5. Electronics and power electronics
 6. Electrical engineering of vehicles
 7. Electrical heating
 8. Electrical machines, electrical drive
 9. Electromobility
 10. Materials technology
 11. Mechatronics
 12. Electrical and electronic metrology
 13. Microprocessor technology and control systems
 14. Lighting technology

2. COMPUTER APPLICATION IN ENGINEERING

 1. Databases
 2. Numerical methods and algorithms
 3. Parallel computation
 4. Optimisation, genetic algorithms, neural networks and expert systems
 5. Computer networks, information networks
 6. Programming techniques
 7. Internet technologies
 8. Visualization, CAE/CAD systems

3. DIDACTICS, EDUCATION AND SCIENTIFIC INFORMATION

4. SCIENTIFIC STUDENTS TEAM

 

Terminarz/Schedule

Ważne daty: 

15.10.2023 - przesłanie pełnego tekstu artykułu

31.10.2023 - informacja o ostatecznej kwalifikacji

15.11.2023 - termin wniesienia opłaty

15.12.2023 - planowany termin publikacji


Wstępna kwalifikacja artykułów odbędzie się na podstawie nadesłanego streszczenia. Streszczenie, poprzedzone nazwiskiem autora (autorów), nazw± i adresem instytucji oraz tytułem artykułu, nie powinno zawierać więcej niż 300 słów. Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą pocztową na adres Sekretariatu.
-->*) Pełne teksty artykułów będą recenzowane. Do druku mogą być zakwalifikowane maksymalnie dwa artykuły jednego autora. Przyjmowane będą tylko artykuły 10-12 stronicowe w formacie B5. 

 

Dla Autorów/For Authors

Umowa Wydawnicza
Do druku są przyjmowane zgłoszone artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji i uzyskaniu od Państwa zgody na warunki publikowania zgłoszonych prac. Umowa powinna zostać odesłana na adres Redakcji ZkwE.
Umowa wydawnicza do pobrania:

Publishing Agreement
Printable shall be adopted submitted articles, after positive review and your agreement of the terms of the submitted papers publication. The Publishing Agreement should send with the article on the Editor CAiEE.
Publishing Agreement for download: publishing agreement(*.doc)

Wskazówki do druku - dotyczą ZN PP (redakcja.doc)
Instruction for authors - Academic Journals (guide.doc)


Koszt publikacji to około 400 PLN + 23% VAT.
Publication cost up to PLN 400 + 23% VAT.

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja publikacji to około 30 dni.
Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł to około 60 dni.

The average time for a publication to be reviewed is approximately 30 days.
The average time for an article to be published is approximately 60 days.

 

Adres redakcji
Editorial office address

Politechnika Poznańska
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Redakcja ZkwE
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a
Tel. 61 6652388
fax 61 6652389
e-mail.: zkwe@put.poznan.pl

Poznan University of Technology
Instutute of Electrical
Engineering and Electronics
Editorial Office CAiEE
Piotrowo 3A 60-965 Poznan/Poland
Phone: +48 61 6652388,
Fax: +48 61 6652389
e-mail.:
zkwe@put.poznan.pl   


© Copyright by Politechnika Poznańska